Geopark Riddarhyttan
Naturreservat

Naturreservat

Forsån

Forsån är en meandrande åsträcka med mycket forsar men även stäckor med lugnare vatten. Ån har en variation av olika strandmiljöer och stor biologisk mångfald.

Den geologiska miljön visar på aktiva processer såsom erosion, transport och sedimentation. Korvsjöar och levéer kan ses i anslutning till ån.


Flera hammare och dammanordningar har funnits längs Forsån.


Den hotade flodpärlmusslan finns i ån. Ån hyser också öring, som musslan är beroende av för sin reproduktion.


Vid Forsdammen har odlingsmarkerna brukats sedan lång tid tillbaka. Vid Bråtmossen, i reservatets södra del, har myrmarkerna brukats som slåtterängar


Reservatet sträcker sig från sjön Lien och 6 kilometer söderut. Ån rinner vidare mot Arbogaån som sedan mynnar i Mälaren.


Hitta hit

Informationsskyltar finns på 4 platser varav 2 även med möjlighet till parkering.


P vid Hedhammar: Strax söder om Riddarhyttan svänger man av riksväg 68 västerut, mot Röda Jorden. Efter 50 meter kommer man till Hedhammar.

Passboberget

Passboberget karaktäriseras av urskog i Bergslagsmiljö. Här finns 200-årig tallskog och rikligt med mossor och lavar. Berget når som högst 250 meter över havet och hela området ligger över HK, högsta kustlinjen. Hit upp nådde aldrig havet sedan den senaste inlandsisen smälte undan.


Naturen är en blandning av berg i dagen, moräntäcke och torvjordar. Högst upp är tallarna knotiga och marken täckt av mossa och lav. Det finns gott om döda träd som är en viktig livsmiljö för många lavar, mossor, svampar och insekter.


Bergrunden består av metavulkaniska bergarter. Här finns också järnmalm och kopparrik sulfidmalm och man kan se spår efter gruvbrytning och sökandet efter mineral. Två gruvhål finns inom reservatet. Det finns ett flertal mindre, vattenfyllda skärpningar och några/någon grunder i anknytning till brytningen.


StorKari, jättekvinnan som kastade stenen mot kyrkklockorna, sägs ha sin hemvist här i Passboberget. Än idag finns det människor som inte besöker Passboberget av rädsla för att möta något…...!


Det finns ingen markerad stig i området. Terrängen är ganska svårgången med stora höjdskillnader.


Hitta hit

Följ grusvägen förbi Liens camping i Riddarhyttan, efter 2,5 km tar man till höger och efter ytterligare 2 km tar man till vänster. Efter ca 2 km finns en liten parkeringsficka och en informationstavla.

Råmyran

Råmyran är ett stort myrkomplex. Olika typer av myrmark, såsom backkärr, plana kärr, källor och en högmosse, dominerar området. Torven har bildats av i huvudsak vitmossa under yngre stenåldern.

Här finns också ett par mindre rulllstensåsar.


Speciellt för området är en källkupol också den bildad under yngre stenålder. En källkupol är en upphöjd, kupolformad bildning runt en källa. Kupolen bildas genom att mineralämnen i vattnet fälls ut och avsätts när de kommer i kontakt med syre vid källans mynning. Utfällningen avlagras tillsammans med torven och växer till på höjden. Källans utflöde förskjuts uppåt och källmynningen finns därför ofta överst på en källkupol.


Det finns inga utmärkta stigar i reservatet.


Hitta hit

Informationsskyltar finns på 2 platser med möjlighet till parkering.


Vid Övertjärn, norr om Riddarhyttan, finns en parkering för ca 5 bilar. Längs rv 68, 4 km norr om Riddarhyttan svänger man av åt väster. Använd karta för att komma till Övertjärn.


Man kan också ta väg 233 mot Malingsbo. Ca 2 km norr om Baggbron, tar man av mot Harplekartorp. Tag strax därefter höger igen och kör ca 3 km fram till skylten och en mindre parkering.

Föreskrifter

Reservatsföreskrifter gäller inom reservatsområdena. Bl.a. får man i Passboberget och Råmyran inte rida, cykla eller medföra okopplad hund. Göra upp eld är heller inte tillåtet inom Råmyran.


Läs mer om reservaten på Länsstyrelsen i Västmanlands hemsida.

© Geopark Riddarhyttan 2024

Senast ändrad 240718