Geopark Riddarhyttan
Hyttruiner

Hyttruiner

I trakten runt Riddarhyttan har det genom århundraden funnit hyttor på många olika platser. Hyttorna anlades där det fanns tillgång på vatten och skog och, förstås, malm. Av de flesta av hyttorna återstår bara rester i form av slagg och kolstybb. Av några finns ruiner kvar och i Geoparken beskrivs speciellt 4 av dessa hyttruiner, Glifså hytta, Korphyttan samt Skilå övre och nedre hytta.


Lienshyttan, som är en välbevarad masugn, lyfts fram som ett eget besöksmål.

Hyttpipan finns där kvar att beskåda såsom den såg ut senast den var i bruk.

Glifså hytta

Vid Glifsån, 1 km från sjön Norrmogens nortvästra ände låg Glifså hytta. Här framställdes tackjärn och Oluf på Glifsån var 1558 socknens näst störste skattebetalare. Glifsån tillhörde då Skinnskattebergs socken.


Hyttan var i bruk åtminstone från 1500-talet till år 1775 då driften flyttades till Allmänningbo hytta. 1773 hade Glifså hytta övergått i Riddarhytte bruks ägo.


Man ser den rundbyggda hyttväggen väl. Mycket slagg finns men stora mängder har tidigare fraktats härifrån för att användas till fyllnadsändamål.

Hitta hit

Strax söder om Riddarhyttan svänger du av mot Röda Jorden. Fortsätt grusvägen ca 6 km tills du kommer till Glifshyttan. Se också googlekartan under fliken "karta".


Dessvärre finns det ingen skyltning i, eller till, området. Det är väldigt svårt att finna ruinerna. Området är bevuxet med sly.

Glifså hytta, ruinen efter hyttpipan

Korphyttan

Korphyttan kan vara traktens äldsta kända hytta. Namnets härkomst är oklart men det skulle kunna vara så att Biskop Bene Henrici Korp, biskop i Västerås 1383-1394, anlade hyttan. Korphyttan omtalas dock för första gången i 1552 års jordebok. Den sista blåsningen tros ha utförts på 1690-talet. På 1696 år karta redovisas nämnligen en gamma hytta vilket tyder på att hyttdriften vid den tiden varit nedlagd.


Ruinen efter masugnspipan är bevarad. Även resterna av en stengrund som kan ha varit en järnbod finns bevarad.

Slaggrester finns också inom området.


Nordöst respektive öster om de båda hyttlämningarna ligger rester av den övergivna gårdstomten efter hemmanet Korphyttan. Här finns rester av två husgrunder, en jordkällare samt igenväxande inägomark. Gården brukades fram till omkring 1950.


Korphyttan har under 2022 gjorts iordning av Geopark Riddarhyttan. Många informationsskyltar har satts upp och stigar har markerats.

Hitta hit

Korphyttan finner du mellan Riddarhyttan och Skinnskatteberg, längs väg 602. Norr om Riddarhyttan tar du av från rv 68, mot Bäckegruvan. Fortsätt 3,5 km tills en skylt pekar mot Korphyttan. 


Därifrån leder grusvägen efter 700 meter fram till Korphyttan. Grusvägen är försedd med bom vilken dock är olåst. Parkering kan ske antingen utanför bommen, där ryms flera personbilar, eller framme vid Korphyttan där en mindre parkering finns.

Ett flertal informationsskyltar finns vid Korphyttan.
Masugnsruinen.
Korphyttebäcken.

Skilå Hyttor

Skilå Övre hytta

1616 inköptes Skilå hemman av bergsfogden Jacob Urbansson. Han sålde sedan hemmanet till brodern Hans Urbanus som byggde upp Skilå bruk.

Skilå övre hytta var färdigt att tas i bruk 1653. I samband med hyttan anlades även Skildammen och man byggde en del bostäder.


I en avhandling om ”Riddarhyttans i Västmanland grufvor och bruk 1799” beskrivs masugnens uppbyggnad och konstruktion. Där beskrivs ocskså en del av processen enligt följande; man sammansmälter 1,497 kg tackjärn/dygn och till det åtgick 4,491 kg malm/rostad, 477 kg kalk/limsten samt 8,25 kbm träkol . Malmen till hyttan kom från Bäcka, Skärsjö och Bastnäs gruvor.


Skilå övre hytta lades ner 1802. Hyttruinen finns bevarad. Grunder finns efter kolhus, malmförråd och järnbod.


Området är bevuxet med sly och svårt att gå i. Eftersom skyltning saknas är det svårt att finna ruinerna.

Skilå Nedre hytta

Skilå nedre hytta är den äldsta av Skilåhyttorna. Hyttan anlades på 1400- eller början av 1500-talet. Nedre delen av masugnspipan bestod av en åttkantig ugn uppmurad av natursten. Ruinerna av denna finns bevarad.

Hyttan lades ner i början på 1600-talet.


OBS! Lämningen efter Skilå Nedre hytta förstördes tyvärr 2018. Hyttpipan spolades till största delen bort av det kraftiga vattenflöde som uppstod när man plötsligt sänkte Haraldsjöns vattennivå i samband med reglering.

Idag finns endast en liten rest av nedre delen av hyttpipan att beskåda. Hyttpipan klassades tidigare som ”välbevarad”.

Hitta hit

Skilå Övre resp. Nedre hytta ligger i Källfallet strax norr om Riddarhyttan 

Se googlekartan under fliken "karta". Det finns inga vägskyltar som visar var ruinerna finns. En informationsskylt finns intill Skilå Nedre hytta.


Skilå övre hytta
Hyttpipan vid Skilå Nedre hytta

 Geopark Riddarhyttan 2024

Senast ändrad 240524