Geopark Riddarhyttan
Avslutade projekt

Avslutade projekt

Röda Jorden

Upprustning av aktivitetsområdet. 2020 - 2021.

Det som i dagligt tal innefattas när vi talar om Röda Jorden är det uppbyggda aktivitetsområdet. Här finns bänkar, bord, spångar, broar, grillplats mm. Här anordas aktiviteter som t.ex. Röda Jordens dag.


Upprustningen har skett med hjälp av våra samarbetspartners Länsstyrelsen i Västmanlands län och Skogsstyrelsen. Inom arbetsmarknadsprojektet Gröna jobb kunde vi beviljas hjälp med arbetskraft. Länsstyrelsen stod även för det virke och annat material som åtgick. Sveaskog skänkte timmer som vi sedan, genom Jan-Inge Tobiassons försorg, sågade upp.


Vi inventerade först behovet av upprustning av området och tog sedan fram en åtgärdsplan, som godkändes av RHI, Riddarhyttans Hembygds och Intresseförening, som är de som ansvarar för aktivitetsområdet. Denna låg sedan till grund för det arbete som utfördes av arbetslaget. 

Mycket arbete fick vi uträttat. 2 spångar över Igeltjärnsbäcken, en bro över samma bäck, trapp i slänten ner mot bäcken, bänkar vid grillplats, bänkar vid bord, ytterligare bänkar, severingsdisk. Längs stigarna som leder in till området byggdes bänkar för den som behöver en liten paus på vägen. Dasset målades. Dessutom slyröjdes parkering och vägren. Ett bord byggdes i områdets mitt som tänktes fungera som informations och samordningsplats vilket vi benämnde Ullas bord för att belysa Ulla Fredrikssons mångåriga insats för Röda Jorden.


Som en liten extra bonus byggde gänget även, efter våra önskemål, en bänk med bord vid Liens Gäddtjärn.


Ledning, administration och samordning av projektet har skett ideellt.

Trapp som fick drakhuvuden!
Trapp som fick drakhuvuden!
En av spångarna över Igeltjärnsbäcken
En av spångarna över Igeltjärnsbäcken
Rejäl bro över Igeltjärnsbäcken.
Rejäl bro över Igeltjärnsbäcken.
"Ullas Bord"
"Ullas Bord"
Många nya fina bänkar
Många nya fina bänkar

Korphyttan

Iordningställande, information och skyltning. 2020 - 2022

Det intressanta hyttområdet Korphyttan har lyfts fram och gjorts besöksvänligt.


Lämningarna har röjts fria från sly och oönskad växtlighet. Hyttpipan och slaggvarpet framträder nu och kan beskådas. En stig har röjts längs Korphytteån upp till Bjursjön.

Flera informationstavlor som beskriver platsens historia har satts upp.


Projektet utformades som ett LONA-projekt. Det står för Lokala Naturvårdssatsningar och finansieras genom Naturvårdsverket. Dessa projekt drivs ofta av föreningar men en kommun måste alltid vara huvudman. Således kom detta projekt att drivas av Geopark Riddarhyttan med stöd av Skinnskattebergs kommun.


Röjning och framtagande av texter har skett ideellt.


Invigning skedde våren 2022.

Invigningstal av Jan-Ole Björkbacka
Invigningstal av Jan-Ole Björkbacka
En av de fina skyltarna
En av de fina skyltarna
Fika vid invigningen
Fika vid invigningen

Istidsleden

Digitalisering, uppdatering och skyltning. 2020 - 2022.

Skriften Istiden i Bergslagen beskriver Riddarhyttans och Malingsboområdets utveckling efter senaste istiden. Utifrån denna har man tidigare tagit fram Geologislingan. Denna hade efter många år förfallit och skyltning i fält fanns i princip inte längre. 


Ett digitalt underlag togs fram. Layouter gjordes för var och en av de 30 beskrivna platserna. I samband med detta gjordes vissa korrigeringar i texten. Nya kartskisser gjordes där så behövdes. Allt material finns nu att tillgå på Geopark Riddarhyttans hemsida.

Vid Liens Gäddtjärn finns en liten extra vandringsslinga. Tidigare fanns skyltar som beskrev de istida lämningarna man passerade. Nu har vi gjort nya skyltställ och förnyat skylttexterna.Istidsleden återinvigdes i samband med Geologins Dag 2022.


I och med invigningen betraktar vi projektet som avslutat. Dock återstår en del arbete. Många riktningsvisare ska fräsas och sedan sättas upp i fält, samt en del andra mindre uppgifter.


I projektet har vi fått visst stöd av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen genom arbetsmarknadsprojektet Gröna jobb. Stödet bestod av att vi fick skyltställen tillverkade, utan kostnad, enligt prototyper som vi hade tagit fram. Allt arbete i övrigt har skett ideellt.

Invigning
Invigning
Fika vid invigningen
Fika vid invigningen
Invigningen - Vi får lära oss om Hjulströms diagram.
Invigningen - Vi får lära oss om Hjulströms diagram.
Uppsättning av skyltar
Uppsättning av skyltar
Layouter och kartritande
Layouter och kartritande
Ny bänk vid Liens Gäddtjärn
Ny bänk vid Liens Gäddtjärn

© Geopark Riddarhyttan 2024

Senast ändrad 240718