Geopark Riddarhyttan
Istidsledens platser 15-30

Istidsledens platser 15-30

Malingsboåsarna och Baggådalen 

Naturhistorisk bakgrund

Vi har på Istidsledens tidigare platser kunnat följa hur inlandsisen smält bort från den dåvarande kusten vid Riddarhyttan, upp över höjderna vid Klosstjärnspasset, och vidare ned mot Malingsbodalen där iskanten åter kommit i kontakt med Östersjöns föregångare.

Nu befinner vi oss i Baggådalen som innehåller en provkarta på landformer som på ett åskådligt sätt visar olika skeden i landskapsutvecklingen och vårt lands naturhistoria. Den som vill studera de geologiska naturminnena och hur det nuvarande landskapet uppkommit behöver inte göra någon längre rundtur. Här finns allt inom bekvämt räckhåll.

När vi kommer in i handlingen har inlandsisen smält bort så mycket att fronten ligger i trakten av Malingsbo. Ribäckenissjön och Ormdalen är ett avslutat kapitel vid det här laget.

Smältvattenflödena i isen är samlade till en isälv, som från norr tar vägen genom isen förbi nuvarande Malingsbo. Sten, grus och sand, som älven sköljer med sig, samlas på strömfårans botten och vid mynningen. I dag visar de välbekanta rullstensåsarna vid Malingsbo var smältvattnet rusat fram. Närmast åsarna avlagras även stora mängder sand.

De finaste partiklarna, lera, mjäla och finmo är lättare och svävar ut i viken och sprids över bottnarna vid Baggå och ännu längre bort.

Nu vidtar landhöjningen och Östersjöns vågor virvlar upp den lösa sanden som avlagrats i närheten av isälvsmynningen. Av vågornas svallning sprids sanden ut över hela den dåvarande vikens botten allt eftersom landet sakta höjs ur vattnet. När landet torrlagts kom denna svallsand att ligga som ett täcke över de finkornigare jordlagren, som först utgjort vikens botten.

Efter torrläggningen av landytan var det fritt fram för vinden. Nu skapas sanddyner och fält av flygsand.

Även andra krafter tar vid. Det är det rinnande vattnet, främst i form av Hedströmmen, som skär sig ned genom avlagringarna. Fåror och terrasser är de mest påtagliga resultaten av vattnets erosion i den forna havsbottnen. Hedströmmens omformande verksamhet pågår än i dag - långsamt men säkert.

I de östra delarna av Baggådalen har sluttningsprocesser, främst jordflytning, format landytan.

15 Lövslättsden
16 Tackbyn
17 Stockforsen
18 Holmtjärnsdynen
19 Holmtjärnsåsen
21 Plana åskullen
22 Rågåsen
23 Högsta punten
24 Fogdtorpsgraven
25 Lustigkullen
26 Gropiga åsen
27 Svalrännor vid Övra byn
28 Vind från två håll samtidigt
29 Ravinsystemet vid Skommarbo
30 Lerslätterna i Baggådalen