Geologislingans punkter 15-30

Malingsboåsarna och Baggådalen

Naturhistorisk bakgrund

På de föregående sidorna har vi kunnat följa hur inlandsisen smält bort från den dåvarande kusten vid Riddarhyttan, upp över höjderna vid Klosstjärnspasset och vidare ned mot Malingsbodalen där iskanten åter kommit i kontakt med Östersjöns föregångare.

Baggådalen innehåller en provkarta på landformer som på ett åskådligt sätt visar olika skeden i landskapsutvecklingen och vårt lands naturhistoria. Den som vill studera de geologiska naturminnena och hur det nuvarande landskapet uppkommit behöver inte göra någon längre rundtur. Här finns allt inom bekvämt räckhåll.

När vi kommer in i handlingen har inlandsisen smält bort så mycket att fronten ligger i trakten av Malingsbo. Ribäckenissjön och Ormdalen är ett avslutat kapitel vid det här laget.

Smältvattenflödena i isen är samlade till en isälv, som från norr tar vägen genom isen förbi nuvarande Malingsbo. Sten, grus och sand, som älven sköljer med sig, samlas på strömfårans botten och vid mynningen. I dag visar de välbekanta rullstensåsarna vid Malingsbo var smältvattnet rusat fram. Närmast åsarna avlagras även stora mängder sand.

De finaste partiklarna, lera, mjäla och finimo är lättare och svävar ut i viken och sprids över bottnarna vid Baggå och ännu längre bort.

Nu vidtar landhöjningen och Östersjöns vågor virvlar upp den lösa sanden som avlagrats i närheten av isälvsmynningen. Av vågornas svallning sprids sanden ut över hela den dåvarande vikens botten allteftersom landet sakta höjs ur vattnet. När landet torrlagts kom denna svallsand att ligga som ett täcke över de finkornigare jordlagren, som först utgjort vikens botten.

Efter torrläggningen av landytan var det fritt framför vinden. Nu skapas sanddyner och fält av flygsand.

Även andra krafter tar vid. Det är det rinnande vattnet, främst i form av Hedströmmen, som skär sig ned genom avlagringarna. Fåror och terrasser är de mest påtagliga resultaten av vattnets erosion i den forna havsbottnen. Hedströmmens omformande verksamhet pågår än i dag - långsamt men säkert.

I de östra delarna av Baggådalen har sluttningsprocesser, främst jordflytning format landytan.

Rullstensåsarna vid Malingsbo - välkända naturminnen vid länsgränsen

Rullstensåsarna vid södra delen av Malingsbosjön är traktens mest kända geologiska naturminnen från istiden. Här finns inte mindre än tre typer av rullstensåsar med olika utseende, nämligen 

  • långa, sammanhängande, jämna ryggar med branta sidor från Lustigkullen vid Malingsbosjön i norr till Rågåsen i söder
  • oregelbundna breda ryggar med mängder av gropar och ojämnheter, belägna på ömse sidor av de smala åsarna 
  •  stora kullar med plana krön och branta sidor mellan Rågåstjärn och Fogdtorp.

Till området hör även stora åsgravar, s k kittelfält och sanddeltan.

Tvärsnitt genom Malingsboåsarna då de sista isresterna smälte bort från trakten. De smältvattentunnlar som existerat i inledningen har störtat in i samband med isens fortsatta avsmältning. Av åsarnas form att döma har tunnlarna i den centrala delen av området varit mycket trånga och sammanhängande över långa sträckor. 

Isens frontzon, som ligger över området är starkt sönderdelad. Vattnet strömmar fram mellan ismassorna och fyller ut mellanrummen med grus och sand. Isklumparna hinner inte smälta undan utan begravs mer eller mindre under isälvsmaterialet. När de senare smälter bort uppstår en stor mängd sänkor och gropar av olika storlek (se punkt 20, 21, 23).